กสพ.พร.ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกของ รร.ทม.รอ.

เมื่อ 7 พ.ค.62 กสพ.พร.ได้จัดการฝึก บุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกของ รร.ทม.รอ. ที่อาคารข้างโรงจอดรถ กสพ.พร.โดยกำลังพลที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมรับการฝึก การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 3 ของปี งป.62