การซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี งป.62

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 0900 – 1200 กสพ.พร. ได้ดำเนินการซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และฝึกปฏิบัติที่ลานหน้าคลังราชการพิเศษ  โดยเชิญวิทยากรจากแผนกดับเพลิง กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ และมีผู้เข้าร่วมการซ้อมฯ คือข้าราชการและลูกจ้าง กสพ.พร.