โครงการพัฒนาคลัง กสพ. พร.

เมื่อวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 กสพ.พร.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคลัง กสพ.พร. ให้เป็นคลังต้นแบบตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุม กสพ.พร. โดยจัดการประชุมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงที่คลัง กสพ.พร.  ผู้เข้าร่วมฯ คือข้าราชการและลูกจ้าง กสพ.พร.