โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานส่งกำลังสายแพทย์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กสพ.พร. ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานส่งกำลังสายแพทย์ ของ กสพ.พร.  ณ  ห้องประชุมปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี น.อ.หญิง อังคณา นวลยง รองผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นวิทยากร มาอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล กสพ.พร. เกี่ยวกับการเขียนโฟลชาร์ตของงานประจำ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับสามารถเขียนโฟล์ชาร์ตของงานประจำของตัวเองได้