การประชุม นขต.กสพ.พร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.กสพ.พร. เป็นประธานในการประชุม นขต.กสพ.พร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กสพ.พร.