จก.พร. รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ กสพ.พร.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายสารุปการปฏิบัติงานของ กองส่งกำลังบำรุงสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๖๒, งานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๓ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ