กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาเอก นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้นำข้าราชการและลูกจ้างในกอง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณหลังคลังกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วย กระตุ้นให้กำลังพลตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีของกำลังพลภายในหน่วย