โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลด้านสภาพการทำงาน กิจกรรม ๕ ส.

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ กสพ.พร. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลด้านสภาพการทำงาน กิจกรรม ๕ ส. บริเวณพื้นที่ กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน