การรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา กองส่งกำลังสายแพทย์

วันอังคาร ที่ ๕ ต.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีการส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาระหว่าง พล.ร.ต.ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ (ท่านเก่า) กับ น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ (ท่านใหม่) หลังจากได้มีโปรดเกล้าฯ ให้มีตำแหน่งสูงขึ้น และ ทร.ได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปี วาระ ๑ ต.ค.๖๔ กำลังพลกองส่งกำลังสายแพทย์ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โดยปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา-๑๙ อย่างเคร่งครัด