กสพ.พร.ดำเนินการอบรมรมการใช้ระบบ IAS ให้แก่กำลังพล พร.

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. (Inventory and Asset Control System : IAS) ให้แก่กำลังกรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วยกลุ่มงานงบประมาณ ควบคุม จัดหา การเงิน ตรวจรับ และผู้บริหาร โดยเชิญวิทยากรจากกรมพลาธิการทหารเรือมาให้การอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564