กิจกรรม ๕ ส.

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง กสพ.พร.ร่วมกันจัดทำกิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๒๐๐ แบ่งพื้นที่จัดทำกิจกรรม ๓ ส่วน

๑. พื้นที่บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง บก.กสพ.พร.

๒. พื้นที่บริเวณโดยรอบ อาคารคลังกองส่งกำลังสายแพทย์

๓. พื้นที่บริเวณโดยรอบ อาคารคลังราชการพิเศษ