Workshop โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ IT

เมื่อ 22 มีนาคม 2562 กสพ.พร. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารพัสดุของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งกำลังสายแพทย์สามารถพัฒนางานประจำได้ และเพื่อพัฒนาระบบ COP ด้านการบริหารจัดการคลัง โดย มีกำลังพลด้านส่งกำลังสายแพทย์ของกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน