รายชื่อตำรา คู่มือ และเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. และการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายเวชบริภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๔

รายชื่อตำรา คู่มือ และเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. และการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายเวชบริภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๔

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
  3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
  4. คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒-๖๒ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
  5. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔-ว๓๗ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  6. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒
  7. อทร.๔๐๐๑หลักนิยมด้านการส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๕
  8. อทร.๙๓๐๑ ความพร้อมด้านการแพทย์ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๖
  9. คู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วน ๑๐๓.๑-๑๐๓.๕ และ ๔๐๔ การบริการเภสัชกรรม
  10. แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล(Antibiotics Smart Use)