ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง : กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขที่ 504/54
กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 475 2516
โทร.ภายใน 52516