ประวัติกองส่งกำลังสายแพทย์

ประวัติความเป็นมา

จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ กิจการการแพทย์ทหารเรือ ถือกำเนิด เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ ในยุคแรกตั้งเป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราว ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ของวัดระฆังโฆสิตาราม ต่อมาอีก ๑๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยแพทย์ทหารเรือได้แยกกองบังคับการออกจากโรงพยาบาลมาตั้งที่ใหม่บริเวณกรมยุทธโยธาทหารเรือ (กรมอู่ทหารเรือในปัจจุบัน) โดยลักษณะอาคารกองบังคับการเป็นตึกยาว ๒ ชั้น ๑ หลัง และมีโรงกั้นด้วยสังกะสี ใช้เป็นคลังเก็บยากับพัสดุรวมกันอีก ๑ หลัง ซึ่งจุดนี้จึงเป็นบันทึกแรกที่กล่าวถึงหน่วยงานที่เป็นที่เก็บยาและพัสดุของหน่วยแพทย์ทหารเรือ

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้มีการขยายการบริการทางการตรวจรักษาเพิ่มเติมโดยเปิดเป็น “ศาลาโอสถ” (บางหลักฐานระบุชื่อว่าเป็น “โอสถศาลา กองแพทย์ทหารเรือ”) ตั้งอยู่ในบริเวณข้างวัดวงศมูลอีกหนึ่งแห่ง ปัจจุบันชื่อว่าวัดวงศมูลวิหาร หรือวัดทรงประมูล ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมอู่ทหารเรือ โดยยังคงเหลือเพียงพระอุโบสถเท่านั้น) ต่อมาภายหลัง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ศาลาโอสถ หรือโอสถศาลา กองแพทย์ทหารเรือ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกคลังยา” และใน พ.ศ.๒๔๕๙ แบ่งออกเป็น ๒ หน่วยงานหลักคือ คลังยาและห้องผสมยา จนถึง พ.ศ.๒๔๖๑ จึงรวมเรียกใหม่ว่า “ห้องผสมยาและคลังยา” ถัดมาใน พ.ศ.๒๔๖๘ เปลี่ยนมาเรียกว่า “ห้องผสมยา” ครั้น พ.ศ.๒๔๖๙ กลับมาเรียกชื่อรวมใหม่ว่า “ห้องผสมยาและคลังยา” แต่ใน พ.ศ.๒๔๗๐ กลับมาเรียกว่า “ห้องผสมยา” อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นใน พ.ศ.๒๔๗๖ เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกเภสัชกรรม”

ในปี พ.ศ.๒๔๘๖ ผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่า กรมแพทย์ทหารเรือและสถานพยาบาลของทหารเรือซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองมอญมีบริเวณคับแคบและอยู่ในเขตยุทธศาสตร์ อาจไม่ปลอดภัยจากการถูกโจมตีของข้าศึกเนื่องจากช่วงนั้นได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงให้ย้ายกรมแพทย์ทหารเรือรวมทั้งสถานพยาบาลมาอยู่ภายนอกในที่สุด พื้นที่ตำบลบุคคโล “แผนกเภสัชกรรม” จึงย้ายมาที่ตั้งแห่งใหม่ด้วย

มีประวัติกล่าวไว้ว่า ท่ามกลางสถานการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา ไม่ส่งผลให้เวชภัณฑ์ และยาสำคัญๆของโรงพยาบาลของกรมแพทย์ทหารเรือที่เปิดทำการอยู่ ขาดแคลนเช่นโรงพยาบาลอื่น ๆ ซ้ำยังได้แบ่งปันยา และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลอื่นเอาไปใช้ด้วย เหตุเพราะก่อนสงครามจะเกิดขึ้นไม่นาน นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือพร้อมกับหัวหน้ากองเภสัชกรรมได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อจะจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมาสะสมไว้เป็นจำนวนมาก และเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ยังจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเสาะแสวงหาซื้อจากประเทศใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ มาเพิ่มเติมอีกหลายหนหลายคราว จนมีของใช้ต่าง ๆ เพียงพอ

ใน พ.ศ.๒๔๙๓ “แผนกเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ” ปรับขึ้นเป็น “กองเภสัชกรรม” และในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๔๙๕ มีผู้หญิง ๒ คนมาสมัครเข้ารับราชการในกรมแพทย์ทหารเรือ คนหนึ่งเป็นเภสัชกรปริญญา คือ นางสาว บุษบา อุบลกลิน และอีกคนเป็นแพทย์ปริญญา คือ นางสาว พิไล พิชัยชาญณรงค์ นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่กรมแพทย์ทหารเรือมีเภสัชกรและแพทย์หญิงคนแรก

เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ กรมแพทย์ทหารเรือได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงอัตราหน่วยขึ้นตรงใหม่ จากกองเภสัชกรรมเดิม เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเวชบริภัณฑ์” ซึ่งได้เตรียมการสร้างตึกกองเวชบริภัณฑ์ไว้รองรับ ซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๕ และท้ายสุดใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เมื่อกองทัพเรือ มีคำสั่งปรับแก้อัตรากองทัพเรือ ในส่วนของกรมแพทย์ทหารเรือ เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างใหม่ของกรมแพทย์ทหารเรือให้เกิดประสิทธิภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์ และบทบาทหน้าที่ จึงมีการเปลี่ยนชื่อ “กองเวชบริภัณฑ์” เป็น “กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ” ดังที่เรียกขนานชื่อหน่วยในปัจจุบัน

นามเดิมและฐานะโดยหลักฐานในทำเนียบทหารเรือ ดังนี้

พ.ศ.๒๔๕๒ – ๒๔๕๓ โอสถศาลา กองแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๕๕ โอสถศาลา กองแพทย์กระทรวงทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๕๖ – ๒๔๕๗ โอสถศาลา กองแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๕๘ โอสถศาลา กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๕๙ – ๒๔๖๐ ห้องผสม, คลังยา กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๖๑ – ๒๔๖๗ ห้องผสมยาและคลังยา กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๖๘ ห้องผสมยา กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๖๙ (เพิ่ม) ห้องผสมยาและคลังยา กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๗๔ (เปลี่ยน) ห้องผสมยา กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๗๕ “ไม่ปรากฏนาม” กรมเสนารักษ์ราชนาวี
พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๗๘ แผนกเภสัชกรรม กองเสนารักษ์ราชนาวี
พ.ศ.๒๔๗๙ – ๒๔๘๕ แผนกเภสัชกรรม กองแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๘๖ – ๒๔๙๒ แผนกเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๘ ต.ค.๒๕๑๖ กองเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรื
๑๙ พ.ค.๒๕๑๖ – ๓๐ ก.ย.๕๔ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
๑ ต.ค.๕๓ – ปัจจุบัน กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ

มีผู้บังคับบัญชาหน่วย ดังต่อไปนี้

๑. พล.ร.จ.ขุนกำจัดโยธาพาธ

 • หัวหน้าแผนกผสมยา กองเสนารักษ์ราชนาวี
 • หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม  กรมแพทย์ทหารเรือ
 • หัวหน้ากองเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ – ๓๑ ธ.ค.๒๔๙๙
 • ผู้ชำนาญการกองทัพเรือและรักษาราชการหัวหน้ากองเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ม.ค.๐๐ – ๑ ม.ค.๐๑

๒. น.อ.พิสิทธิ์  สุทธิอารมณ์

 • หัวหน้ากองเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ๒ ม.ค.๐๑ – ๒๗ เม.ย.๐๗

๓. พล.ร.ต.ประพนธ์  สังขวณิช

 • หัวหน้ากองเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๘ เม.ย.๐๗ – ๒๘ ต.ค.๑๖
 • หัวหน้ากองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๙ ต.ค. ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๒

๔. น.อ.ชูชีพ  จริยะพันธุ์

 • หัวหน้ากองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๒๒ – ๓๐ ก.ย.๒๓

๕. น.อ.หญิง บุษบา  นาลินธม

 • หัวหน้ากองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๒๓ – ๓๐ ก.ย.๒๖

๖. น.อ.ตรีรัตน์  เวชศิลป์

 • รักษาราชการหัวหน้ากองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๒๖ – ๓๐ ก.ย.๒๗
 • หัวหน้ากองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๒๗ – ๓๐ ก.ย.๓๐

๗. น.อ.หญิง สุมะนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 • หัวหน้ากองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๓๐ – ๖ มิ.ย.๓๑
 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๗ มิ.ย.๓๑ – ๓๐ ก.ย.๓๑

๘. น.อ.ชัชวาล  คูหิรัญ

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๑ ต.ค. ๓๑ – ๓๐ ก.ย.๓๖

๙. น.อ.หญิง ผาติกา  สุขพันธ์

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๑ ต.ค.๓๖ – ๓๐ ก.ย.๓๘

๑๐. น.อ.หญิง สมบูรณ์สุข  อินทีวร

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๑ ต.ค.๓๘ – ๓๐ ก.ย.๔๐

๑๑. น.อ.ประโพธ  เกาสายพันธ์

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๑ ต.ค.๔๐ – ๓๐ ก.ย.๔๓

๑๒. น.อ.หญิง พันธุ์ทิพ  ศรีวรนารถ

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๑ ต.ค.๔๓ – ๒๐ ก.ย.๔๕

๑๓. น.อ.ประโพธ  เกาสายพันธ์

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๑ ต.ค.๔๕ – ๓๐ ก.ย.๔๘

๑๔. น.อ.หญิง ดวงมณี  วสันต์ศิริกุล

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ๑ ต.ค.๔๘ – ๓๐ ก.ย.๕๒

๑๕. น.อ.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 • ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๕๒ – ๓๐ ก.ย.๕๓
 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๕๓ – ๓๐ ก.ย.๕๕   

๑๖. น.อ.สุมิตร  แดงดีเลิศ

 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๕๕ – ๓๐ ก.ย.๕๖

๑๗. น.อ.อานัน  นิ่มนวล

 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๗

๑๘. น.อ.หญิง ศยามล  ไข่สุวรรณ

 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๖๑

๑๙. น.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์                     

 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย.๖๒

๒๐. น.อ. นิธิ พงศ์อนันต์

 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓

๒๑. น.อ. ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์

 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔

๒๒. น.อ. เรวัตร กิจณรงค์

 • ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ต.ค.๖๔ – ปัจจุบัน