ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก นิธิ พงศ์อนันต์
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ