ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ