ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ