บก.กสพ.พร.

มีหน้าที่ ประสานงาน ควบคุม แนะนำ และดำเนินการด้านงานสารบรรณ งานธุรการ การจัดอัตรากำลัง และงบประมาณของหน่วยในความรับผิดชอบ จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับกำลังพลของหน่วย ดูแลการปฏิบัติงานของเวรประจำวัน/ยามประจำวัน ดูแลอาคารสถานที่ อำนวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา และงานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนและตอบสนองภารกิจของกองส่งกำลังสายแพทย์