แผนกจัดหา

มีหน้าที่ ดำเนินการจัดหาพัสดุต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยและถูกต้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานแก่หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจ และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง