แผนกควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุให้ถูกต้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. ได้แก่  การขออนุมัติขึ้นทะเบียนพัสดุ การขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ การกำหนดหมายเลขลำดับที่ครุภัณฑ์และอายุการใช้งาน การโอนศูนย์ต้นทุนสินทรัพย์ถาวรในระบบ RTN ERP   ติดตามสถานะความคืบหน้าของการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ที่หน่วยรับจาก กสพ.พร. จัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลบัญชี/ทะเบียน พัสดุสายแพทย์ทั้งหมด