แผนกคลัง

มีหน้าที่ เก็บรักษา และแจกจ่ายพัสดุสายแพทย์และพัสดุอื่น ๆ ให้กับหน่วยต่าง ๆตามที่ พร.กำหนด ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดระบบการเก็บรักษาพัสดุแต่ละประเภท เพื่อความคงสภาพที่ดี พัสดุไม่สูญหาย มีคุณภาพพร้อมใช้ ตลอดจนการส่งมอบพัสดุอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และระเบียบต่าง ๆ และตรงตามความต้องการ ทันเวลา แบ่งเป็น

คลังพัสดุสายแพทย์ รับผิดชอบการรับขึ้นบัญชี จัดเก็บ แจกจ่าย ยาเวชภัณฑ์ วัสดุสายแพทย์อื่น ๆ (พยาธิ,  ทันตกรรม,รังสี,เวชกรรมป้องกันฯลฯ) รวมถึงครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่คลังสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ    

คลังพัสดุทั่วไป รับผิดชอบการเบิกพัสดุจากหน่วยเทคนิคต่างๆ การรับขึ้นบัญชี จัดเก็บ และแจกจ่าย สำหรับพัสดุสายอื่นๆที่ไม่ใช่สายแพทย์ รวมถึงการส่งคืนพัสดุพัสดุสายอื่นๆที่ไม่ใช่สายแพทย์ ที่ได้รับการอนุมัติจำหน่ายแล้ว