แผนกบริการราชการพิเศษ

มีหน้าที่ เตรียมความพร้อม และให้การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ พัสดุสายแพทย์ และพัสดุอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อการปฏิบัติการทางทหาร และการไปปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของ พร. และ ทร.