แผนกพัฒนางานส่งกำลังและเภสัชกรรมปฐมภูมิ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ ประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานบริการเภสัชกรรม และพัฒนางานส่งกำลังสายแพทย์ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาการแพทย์ทหาร เพื่อให้การส่งกำลังสายแพทย์สนับสนุน ทร. ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ