พันธกิจ

พันธกิจ(หน้าที่ตามกฎหมาย)

กสพ.พร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการ จัดทำ จัดหา เก็บรักษา ควบคุม แจกจ่าย และจำหน่ายพัสดุสายแพทย์ ตลอดจนพัสดุอื่นๆ ของกรมแพทย์ทหารเรือ (อฉก.๓๔๐๐)

พันธกิจ

๑. ดำเนินการด้านการส่งกำลังของพัสดุสายแพทย์และพัสดุสายอื่น ๆ ให้แก่หน่วยแพทย์ ของ ทร.

๒. เตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการทหารของกรมแพทย์ทหารเรือ

๓. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยแพทย์ ทร. ให้มีขีดความสามารถด้านการส่งกำลัง

๔. สนับสนุนพัฒนากระบวนการส่งกำลังของกรมแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

๑. วางแผน และดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสายแพทย์และพัสดุสายอื่น ๆ ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกรมแพทย์ทหารเรือให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เป็นคลังใหญ่ของกรมแพทย์ทหารเรือ มีหน้าที่กำหนดความต้องการของพัสดุสำรองคลัง ควบคุม เก็บรักษา และแจกจ่ายพัสดุ สายแพทย์และพัสดุสายอื่น ๆ แก่หน่วยแพทย์ของ ทร.ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. เตรียมความพร้อม และดำเนินการ ให้การสนับสนุนพัสดุ และสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อไปราชการ รวมถึงสนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารของกองทัพเรือ

๔. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบัญชี ทะเบียนทรัพย์สิน/จำหน่ายพัสดุของหน่วยแพทย์ในกองทัพเรือให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. พัฒนาคุณภาพงานส่งกำลัง และงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิของกองทัพเรือ

๖. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยแพทย์ ทร.ให้มีขีดความสามารถด้านงานส่งกำลัง

๗. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการส่งกำลังแก่กำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือให้มีขีดความสามารถด้านงานส่งกำลัง