ข่าวสาร กสพ.พร.

View All

กสพ.พร.จัดฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และท่ากระบี่ ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 …